Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


TheXtraTouch

Dahlialaan 77a

1742 Ternat (Sint-Katharina-Lombeek)

info@thextratouch.be

BE1002.380.974 

zaakvoerder BV:

Ilse Aelbrecht

 

Contactpersoon:

Alaya Fleurus

info@thextratouch.be

0476/46.18.51

 

OPGELET: De producten van TheXtraTouch die gepersonaliseerd zijn kunnen NIET geretourneerd worden.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van TheXtraTouch, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Dahlialaan 77a - 1742 Ternat, BTW BE 0739.683.594, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van TheXtraTouch moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door TheXtraTouch aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

TheXtraTouch behoudt zich het recht om prijzen ten alle  tijde aan te passen of te corrigeren. TheXtraTouch is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TheXtraTouch niet. TheXtraTouch is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. TheXtraTouch is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door TheXtraTouch. TheXtraTouch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Er zijn twee mogelijkheden:

1/ Reeds klaargemaakte en/of gepersonaliseerde producten, rechtstreeks aan te kopen via de website:

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een e-mail met bevestiging van zijn bestelling.  De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en TheXtraTouch op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

2/ Aangeleverde producten te personaliseren door TheXtraTouch:

We bieden een op maat gemaakte verfraaiingsservice, waarbij we uw persoonlijke items of producten uit onze webwinkel, voor u verfraaien.

- Als het artikel klein genoeg is om te worden gepost of aan ons geleverd, verfraaien we het artikel in ons kantoor en sturen we het artikel naar u terug. Als u lokaal woont, bent u van harte welkom om ons, op afspraak, te bezoeken, zodat we uw project kunnen bespreken en u voorbeelden van eerdere projecten kunnen tonen.

 

Algemeen worden volgende stappen uitgevoerd:

STAP 1: Vertel ons over uw verfraaiingsidee OF kies eentje uit onze webshop. STAP 2: We contacteren je en verstrekken u een offerte om uw item te verfraaien op basis van uw verzoek OF bij producten uit onze webshop staat de prijs vast. STAP 3: Als onze offerte door u aanvaard wordt en de afgesproken betaling is ontvangen, bestellen wij (indien niet voorradig) de nodige producten en gaan we aan de slag. STAP 4: Stuur uw persoonlijke item naar ons kantoor om verfraaid te worden. Maak gebruik van een aangetekende zending om ervoor te zorgen dat uw item veilig bij ons aankomt. Ons kantooradres is Dahlialaan 77a - 1742 Ternat. Als het te verfraaiien item ter plaatse is, zullen we zo snel mogelijk beginnen met het maken van uw product. STAP 5: We voltooien het verfraaiingsproject volgens de afgesproken tijdlijn en sturen uw persoonlijke artikel via koerier naar u terug (indien van toepassing).


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen, via:

  • overschrijving op rekeningnummer BE30 7390 1931 3711
  • Kredietkaart (Visa, Mastercard,...)
  • Bancontactknop

 

TheXtraTouch is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door B-Post of een andere erkende koerierdienst (afhankelijk van het te leveren product).

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan TheXtraTouch.

 

TheXtraTouch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. De producten worden op een dusdanige manier verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje dat verstuurd wordt is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van TheXtraTouch.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van TheXtraTouch te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij TheXtraTouch.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

- waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant TheXtraTouch, Dahlialaan 77a - 1742 Ternat, 0479/70.28.69 ilse@thextratouch.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan TheXtraTouch heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan TheXtraTouch, Dahlialaan 77a - 1742 Ternat. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt TheXtraTouch zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal TheXtraTouch alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat TheXtraTouch op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan TheXtraTouch wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door TheXtraTouch geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

TheXtraTouch betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de uitvoering van de dienst
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TheXtraTouch geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  • overeenkomsten waarbij de Klant TheXtraTouch specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de TheXtraTouch klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan TheXtraTouch.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant TheXtraTouch zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van TheXtraTouch is bereikbaar via e-mail op info@thextratouch.be of per post op het volgende adres Dahlialaan 77a, 1742 Ternat. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover TheXtraTouch beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt TheXtraTouch zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, TheXtraTouch respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

- de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;

- het verwerken van de bestelling;

- het afhandelen van jouw betaling;

- de goederen en diensten af te leveren;

- het versturen van nieuwsbrieven;

- contact op te kunnen nemen indien nodig met betrekkening tot de bestelling om de dienstverlening te kunnen uitvoeren;

- de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;

- eventuele reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan TheXtraTouch, Dahlialaan 77a, 1742 Ternat, info@thextratouch.be  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot TheXtraTouch, Dahlialaan 77a, 1742 Ternat.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, TheXtraTouch heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

TheXtraTouch houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@thextratouch.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzakingIndien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door TheXtraTouch om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van TheXtraTouch. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).